Tải đề thi của các kỳ trước

Tài liệu ôn tập

MATERIAL

Tải đề thi của các kỳ trước

Ngày thi  26/11/2016
Cấp độ A Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Cấp độ B Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Ngày thi  27/05/2012
Cấp độ A Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Cấp độ B Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Ngày thi  27/11/2011
Cấp độ A Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Cấp độ B Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Ngày thi  26/03/2017
Cấp độ B Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

Văn hóa xã hội

Ngày thi  28/05/2017
Cấp độ B Ngữ pháp đọc hiểu

Nghe hiểu

download

Văn hóa xã hội