CHỨNG CHỈ J-CERT
  • Cập nhật : 28/02/2018
  • Lượt xem : 46346

CHỨNG CHỈ J-CERT

Thông báo thi đỗ
Sau khi thi khoảng 40 ngày, Tổng đại lý J-Cert Việt Nam sẽ tiến hành thông báo kết quả đến toàn bộ thí sinh trong nước
Đối với những thí sinh đã thi đỗ thì có thể được nhận chứng chỉ
Tùy theo nguyện vọng của thí sinh mà có thể cấp chứng chỉ chứng nhận có ảnh theo mẫu A,hoặc B. (Có phí riêng)
Thẻ chứng nhận Vui lòng đăng ký trong vòng một năm, nếu quá hạn sẽ không tiếp nhận
Bằng chứng nhận Vui lòng đăng ký trong vòng một năm, nếu quá hạn sẽ không tiếp nhận
Vui lòng liên hệ đến đại lý J-Cert gần nhất để hỏi về cách thức đăng ký lấy bằng chứng nhận loại A, B